Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

INTEGRITETSPOLICY FÖR KANDIDATER1 Inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar våra kandidaters personuppgifter. Detta är viktigt för att du som kandidat ska känna förtroende för oss som arbetsgivare. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Hör gärna av dig till vår HR-avdelning eller till vårt dataskyddsombud [email protected].

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad på våra karriärsidor: karriar.stadium.se, ura.stadium.fi, karriere.stadiumoutlet.no.

Innehåll


1. Inledning

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som arbetssökande och i vilket ändamål?

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

7. Vad har du för rättigheter som registrerad?


2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stadium AB, org. nr 556187–3299, (”Stadium”), Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping, Sverige, är personuppgiftsansvarigt för vår behandling av dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som arbetssökande och i vilket ändamål?

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att vi rekryterar nya medarbetare eller sparar information om dig för framtida rekryteringar.

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi:

 • Varför vi använder dina personuppgifter
 • Vilka behandlingar vi utför för att uppfylla ändamålet
 • Vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på
 • Hur länge vi sparar dina uppgifter

För att kunna administrera och genomföra rekryteringarExempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi kommunicerar med dig i samband med en pågående rekrytering angående tjänsten, vårt företag eller andra frågor relaterade till rekryteringen.
 • Vi kallar till och genomför intervjuer samt återkopplar till dig efter genomförd intervju.
 • Vi inhämtar omdömen från referenser som du har uppgett.
 • Vi utför personlighetstester.

 • Laglig grund

  Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna rekrytera nya medarbetare.

  Lagringstid

  Vi sparar dina personuppgifter i 12 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du sökt en ny tjänst, loggat in på ditt användarkonto eller annars uppdaterat dina uppgifter i din profil. Notera att vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid om vi behöver dessa för ändamål 3 och 4.

  För att kunna skapa och administrera en kandidatdatabas  Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

  Vi sparar ansökningar från tidigare rekryteringsförfaranden och spontanansökningar och matchar kandidaters profil med nya tjänster.

  Laglig grund

  Ditt föregående samtycke.

  Lagringstid

  Vi sparar dina personuppgifter i 12 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du sökt en ny tjänst, loggat in på ditt användarkonto eller annars uppdaterat dina uppgifter i din profil. Notera att vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid om vi behöver dessa för ändamål 3 och 4.

  För att kunna uppfylla skyldigheter enligt lag


  Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

  Vi förhandlar med berörda fackliga organisationer vid tillsättning av chefer med personalansvar. I detta fall har facket rätt att yttra sig över en tilltänkt kandidats lämplighet.

  Laglig grund
  Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag.

  Lagringstid
  Vi sparar dina personuppgifter i 12 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du sökt en ny tjänst, loggat in på ditt användarkonto eller annars uppdaterat dina uppgifter i din profil. Notera att vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid om vi behöver dessa för ändamål 4

  För att kunna hantera tvister


  Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

  Vi behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera en tvist, t.ex. ett rättsligt anspråk enligt diskrimineringslagen eller brott mot kollektivavtal.

  Laglig grund

  Vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

  Laglig grund för särskilda kategorier av personuppgifter

  Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk<.För detta ändamål kan vi behandla känsliga uppgifter om det är nödvändigt för att bemöta rättsliga anspråk i en tvist.

  Lagringstid

  Senast 2 år efter avslutad rekrytering (enligt preskriptionstider i lag och kollektivavtal).

  4 Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

  Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi själva har dokumenterat i samband med en rekrytering kan vi också samla in uppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

  Källa för insamling

  Referenser

  Typ av personuppgifter

  Omdömen om personlighet, kvalifikationer och erfarenhet.

  5 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

  Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter med andra företag. Detta kan vara när vi får support från det företag som tillhandahåller de rekryterings- och testverktyg som vi använder oss av. Detta företag är personuppgiftsbiträde till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

  Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • bolag i vår koncern, t ex om vi behöver medarbetare till våra andra koncept
 • fackliga organisationer
 • rekryteringsföretag som är ansvarigt för den relevanta rekryteringen

 • 6 Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt punkt 5. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

  För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi därför kontrollerat att mottagarlandet har en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, t.ex. mottagaren har certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield (överföringar till USA) eller det finns ett dataöverföringsavtal på plats som inkorporerar EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att höra av dig till vårt dataskyddsombud, [email protected].

  7 Vad har du för rättigheter som registrerad?

  När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

  Din rätt till tillgång

  Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

  Din rätt till rättelse

  Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Vi uppmuntrar dig att kontakta vår HR-avdelning om dina personuppgifter förändras, t.ex. vid namn- och adressändringar eller förändrade familjeförhållanden (annan nära anhörig).

  Din rätt till radering och begränsning

  Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

  Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns rättsliga förpliktelser eller andra berättigade intressen som gör att vi inte kan radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana rättsliga förpliktelser är krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. När det kommer till våra berättigade intressen kommer vi inte att radera dina personuppgifter om de är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att vi är säkra på att dina uppgifter inte används för några andra ändamål.

  Din rätt att invända mot vår behandling

  Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Notera att vi fortsatt kommer att behandla vissa uppgifter förutsatt att vi kan visa avgörande berättigade skäl, trots din förfrågan. Detta kan röra personuppgiftsbehandling som är särskilt viktig för vår verksamhet, t.ex. vårt berättigade intresse av att kunna hantera tvister.

  Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

  Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

  Din rätt till dataportabilitet

  För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

  Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

  Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.


  Hur utövar jag mina rättigheter?

  Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår HR-avdelning eller vårt dataskyddsombud.