Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Om du ansöker om ett jobb eller kommer i kontakt med någon av arbetsgivarna via Jobylons tjänst, kommer dina personuppgifter att registreras hos och bearbetas av arbetsgivaren. Syftet med registreringen och bearbetningen är att möjliggöra det för arbetsgivaren att hantera den aktuella rekryteringsprocessen samt att använda uppgifterna för framtida rekryteringar.

Endast sådana uppgifter som är nödvändiga för rekryteringsprocessen kommer att behandlas av, till exempel kontaktuppgifter och register för att utvärdera sökandens lämplighet och karriärmöjligheter.

Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig

Jobylon kommer att behandla personuppgifterna på arbetsgivarens vägnar, eftersom Jobylon tillhandahåller arbetsgivaren ett rekryteringsverktyg.

Den arbetsgivaren du söker jobb hos är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och har därmed en skyldighet att inte röja dina personuppgifter till obehöriga tredje parter. Den personuppgiftsansvarige delar emellertid dina personuppgifter med utvalda personuppgiftsbiträden när det behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Till exempel fungerar Jobylon som personuppgiftsbiträde när Jobylon hjälper arbetsgivaren att samla din information via rekryteringsverktyget.

Om du har några frågor angående dina personuppgifter och arbetsgivarens behandling av dem, vänligen kontakta den aktuella arbetsgivaren direkt. Du kan även kontakta Jobylon på [email protected]. Jobylon kan inte svara på alla frågor eller efterleva eventuell begäran från din sidan utan att arbetsgivaren först godkänner det.

Insamling av data

De flesta av de uppgifter som behandlas tillhandahålls av dig själv. Information kan även samlas in med allmänt tillgängliga källor.

Uppgifter som samlas in används endast för rekryteringsändamål, inklusive statistiska ändamål, t.ex. demografiska analyser av sökande, om inte annat uttryckligen anges. Sådan data bearbetas endast i aggregerad och icke-identifierbar form.

Observera att data i din ansökan kan användas för rekrytering till andra positioner hos samma arbetsgivare än den du söker för. Om du inte är intresserad av någon annan position, vänligen kontakta arbetsgivaren och låt dem veta att du vill bli utesluten.

Bearbetning av data

Dina personuppgifter behandlas på sätt som är vanligt och brukligt vid rekrytering. De viktigaste stegen är insamling, lagring, utvärdering, kontakt och radering.

Sådan behandling är nödvändig för att underlätta rekryteringsprocessen, som ligger i arbetsgivarens legitima intresse.

Du kan bli ombedd att lämna uppgifter som inte är relevanta för rekryteringsprocessen. Om sådan information begärs är den frivillig och kommer inte att användas i rekryteringsprocessen. Sådan data kan vara demografisk information samlad för statistiska ändamål (t. ex. var du bor eller var du gick till skolan). Syftet med att samla in sådan information kommer att ges i samband med begäran. Genom att tillhandahålla sådan information samtycker du till den information som används för statistiska ändamål (eller annat syfte som anges i samband med begäran). Observera att sådan information aldrig kommer att påverka rekryteringsproceduren och är helt frivillig.

Om personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta arbetsgivaren.

Din ansökan kommer att lagras i maximalt två år efter att positionen blivit tillsatt. Anledningen till detta är att arbetsgivaren kan behöva visa att anställningsförfarandet inte var har varit diskriminerande. Arbetsgivaren har emellertid inte någon skyldighet att spara de uppgifter du tillhandahåller.

Dina rättigheter

Du kan kontakta arbetsgivaren och begära information över vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, i vilket syfte, vem som har (eller kommer) ta emot vilka uppgifter och om någon information har samlats in från andra källor än dig själv (och i så fall varifrån).

Om du misstänker eller anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt eller att de personuppgifter som behandlas är felaktiga bör du kontakta arbetsgivaren direkt med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i ansökningsförfarandet och begära att uppgifterna rättas, raderas eller att behandlingen begränsas (som tillämpligt enligt gällande lagstiftning).

Du kan också kontakta Jobylon med din förfrågan genom att skicka ett e-mail till [email protected], var vänlig notera att Jobylon endast skickar din begäran till arbetsgivaren (som är Personuppgiftsansvarig). Du har även rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndigheten (i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen).

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, vilket betyder att din data överförs direkt (eller via dig själv) från arbetsgivaren till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.

Du har alltid rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter som lagras om dig en gång per år. Du har även rätt att ändra data om de är felaktiga och att få det raderat om behandlingen saknar rättslig grund. Sådan efterfrågan måste dock riktas till arbetsgivaren som fungerar som personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.